top of page

Betingelser

1. Messens formål er å vise fagfolk og publikum trender, nyheter, utstyr og produkter samt kompetanse inne helse, velvære, frisør, mote og skjønnhetsbransjen.

2. Adgang til å delta på messen har produsenter, grossister, forhandlere, importører og agenter, rådgivere, utførende samt institusjoner tilknyttet bransjen beskrevet i punkt 1.

3. Påmeldingsskjemaet sendes inn i ett eksemplar, som nummerregistreres ved mottagelsen i kronologisk rekkefølge. Påmeldingen er bindende og utstillere som trekker seg fra utstillingen, blir stilt ansvarlig for betaling etter følgende satser. Avbestilling mottatt skriftlig 8mnd før utstillingen,faktureres 50 % av standleien. Avbestilling mottatt skriftlig senere enn 8 mnd før utstillingen gir ingen refusjon. Det vil ikke bli gitt refusjon av påmeldingsavgiften.

4. Registeringsavgiften fakturers ved påmelding. 50% av standleien faktureres ved tildelt stand. Restende beløp fakureres fortløpende før utstillingen. Dersom fakturaen ikke blir betalt i henhold til betalingsbetingelsene, forbeholder arrangøren seg retten til å tildele plassen til andre utstillere. Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos utstillere må betales før monteringstidens start. Det beregnes morarenter pr påbegynt måned etter gjeldene satser, ved betaling etter forfall.

5. Dersom flere firmaer skal dele en stand, sender hvert firma eget påmeldingsskjema og betaler påmeldingsavgift. Kun et av firmaene påfører standens totale areal og blir av arrangør regnet som hovedutstiller. Navnene på firmaene som standen skal deles med påføres påmeldingsskjemaet. Standen får ett standnummer. Hovedutstiller er arrangørenes kontaktfirma, og kun hovedutstiller får tilsendt faktura, plasstildeling og tekniske bestillingsskjemaer for standen. Hovedutstiller må selv fakturere de andre utstillerne på fellesstanden. Dersom man ønsker å avvike fra denne praksis, vennligst ta kontakt med arrangøren. Det er ikke adgang til fremleie av utstillingsplass.

6. Arrangør forbeholder seg retten til å stoppe innregistreringene eller redusere det påmeldte areal, hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet før påmeldingsfristen. Arrangøren kan også nekte å akseptere påmeldinger, motta visse utstillingsvarer/ -tjenester, justere eller minske det ønskede areal, uten å være forpliktet til å gi noen grunn til endringen/bestemmelsen. Arrangøren forbeholder seg retten til å justere påmeldt areal, slik at standard moduler for stand oppbygging kan benyttes. Leietager som selv ikke ønsker vegger, må være forberedt på at nabostanden kan sette opp vegger. Arrangøren tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass og sted. Minimumsareal for en stand er 9 kvm.

7. Reglementet vedrørende stand fra lokalenes eier følges.

8. Arrangøren har ingen ansvar overfor utstiller ved eventuell lav oppslutning. Dette gjelder også dersom det skyldes lavere besøksoppsluttning enn forventet og/eller dersom eventuelle sentrale utstillere uteblir.

9. Varer må ikke fjernes fra standen i utstillingstiden uten arrangørens skriftlige samtykke. Det må til enhver tid være en representant tilstede på standen under utstillingen.

10. P.g.a merverdiavgiften plikter utstillere som skal selge direkte til forbruker å være registrert i avgiftsmanntalet hos Fylkesskattesjefen. Utlandske utstillere som skal selge gjenstander direkte til forbruker må av samme grunn være registrert gjennom avgiftpliktig norsk representant. Utlandske utstillere som ikke omfattes av EØS reglene og som skal selge gjenstander direkte til forbruker, må etter gjeldene regler ha arbeidstillatelse. Refusjonskjema av norsk mva til utenlandske næringsdrivende finnes på vår hjemmeside.

11. Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings – og parkeringsområdet uten etter særskilt avtale med arrangør. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand. Standmateriell utenfor egen standgrense eller over gangarealer er ikke tillatt. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger, bruk av lydbånd, film o.l. meddeles arrangør. Bestemmelser for disse virkemidler må nøye overholdes. Arrangør skal påse at virkemidlene ikke forstyrrer andre utstillere. Bruk av stemmeforsterker eller vanlig mikrofon er ikke tillatt uten spesiell avtale med arrangøren.

12. Utstillerne er ansvarlige for skader de selv, deres folk, produkter o.l. påfører bygninger, innredning, anlegg og personer. Arrangørenes og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner og utbedringer av skader skjer for utstillerens regning. Utstillerne er selv ansvarlig for at eget utstyr, produkter og standmateriell er forsikret .

13. Utstillerne må selv sørge for all transport, montasje, nedpakking, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstillerne må være godt merket med bedriftens navn og standens nummer. Når utstillingen er demontert, skal standen tilbakeleveres fri for søppel, dekorasjoner o.l. Hvis dette ikke er skjedd, blir utstilleren belastet for arrangørenes utgifter med dette.

14. Arrangøren besørger daglig vask og/eller støvsuging av gulv, samt tømming av papirkurver i hallene. Ekstra rengjøring utover dette må bestilles spesielt og blir utført etter regning.

15. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra ordinær monteringstids begynnelse til ordinær demonteringstids slutt, men påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillerne dekker selv alle nødvendige forsikringer. Opphold på utstillingsområdet utenom ordinære åpningstider er forbudt.

16 . Hvis utstillingen på grunn av force majeure, brann, flom e.l. ikke kan avvikles, har ingen av partene krav på erstatning eller refusjon fra hverandre. Arrangøren hefter ikke for erstatninger utover standleien. Deltakere har ikke rett til å kreve ertatning eller refusjon av leien ved årsaker forårsaket av avbrudd av levering av strøm, vann, varme, tele – og datalinjer o.l. Overnevnte betingelser gjelder enhver bestilling, uansett hvilke reservasjoner som er uttrykt.

17. Detaljerte tekniske bestemmelser og tildelingspapirer vil bli sendt ut etter påmeldingsfristens utløp. Utstillere er bundet til å følge disse bestemmelsene.

bottom of page